מדיניות פרטיות

כללי

1. זוהי הצהרת הפרטיות של הקריה האקדמית אונו (להלן: "הקריה" או כל פנייה בגוף ראשון). הצהרה זו תסקור את סוגי המידע שאנו אוספים, אופני האיסוף, השימושים במידע וזכויותיך לגביו.

2. אנו פועלים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וליתר ההוראות והדינים החלים עלינו (כגון חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958). הצהרת פרטיות זו חלה על השירותים שאנו מספקים ועל השימוש באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלנו.

3. הצהרה זו עשויה להתעדכן מעת לעת. הנוסח המעודכן יופיע באתרי האינטרנט שלנו. שינויים כאמור יחולו עליך ולכן כדאי לך להתעדכן בהם.

4. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע מזוהה או שניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אך אי מסירתו עלולה למנוע מאתנו לספק לך שירותים מסוימים.

5. המידע ישמר במאגרי המידע של הקריה למשך הזמן הנדרש למימוש המטרות לשמן נאסף המידע, ועל פי מדיניות פרטיות זו.

6. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לשימוש ולגלישה באתרי הקריה (תחת הכתובת:www.ono.ac.il) ובאפליקציות שלנו.

7. איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

במסגרת פעילותנו, אנו מעבדים מידע מסוגים שונים.

7.1. פרטי קשר – אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים שלנו באתרים ובאפליקציות, כגון שם וכתובת דוא"ל שאתה מתבקש למסור לנו בעת הרשמתך לאתרים או לאפליקציות. מידע כאמור ייאסף על ידינו באופן ישיר במסגרת תיבות מילוי פרטים או דפי ההרשמה לאתר, או במקרים בהם תשלח לנו הודעות או שאלות, או תפנה לשירות הלקוחות שלנו.

7.2. מידע שתמסור במסגרת השתתפותך בפורום או בצ'אט שלנו – ייתכן כי במסגרת הפורום תתבקש למסור מידע אישי למרצים או לנציגי הקריה בקשר ללימודך או השתתפותך בקורס מסוים, או שתבחר מיוזמתך לחשוף או להעביר מידע אישי אודותיך לאחד מהמשתתפים בפורום (לרבות מנהליו) לפי בחירתך. בנוסף, כחלק מהשירות שלנו אנחנו מעמידים צ'אט עם מענה אנושי. כאשר אתה פונה אלינו דרך הצ'אט אנו שומרים את פרטי ההתקשרות שאתה בוחר להעביר מרצונך החופשי, וזאת על מנת שנוכל לסייע לך בפנייתך. אנא השתדל למסור אך ורק פרטים הנדרשים לצורך קבלת השירותים, והימנע ממסירת כל פרט או מידע אישי אחר שאינו הכרחי לשם כך.

7.3. מידע על פעילותך באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלנו – כתובת IP, זמני פעילותך באתרים ובאפליקציות ומידע אודות שימושך בהם (כגון היסטוריית גלישה, הורדת תכנים, הרשמה לקורסים, מבחנים או שירותים אחרים והגשת עבודות), ומידע על המכשיר בו נעשה שימוש (כמו למשל דגם מכשיר טלפון נייד, מספרי זיהוי כגון IMSI ו-IMEI, עוצמת קליטה ומשך פעילות), גרסת מערכת הפעלה, כתובת MAC ונתוני מיקום (אם אישרת את איסופם בעת התקנת האפליקציות).

אנא שים לב כי תוכל להפסיק את איסוף נתוני המיקום על ידינו באמצעות הסרת האפליקציות, או שינוי האפשרות לאיסוף נתוני מיקום ממכשירך.

7.4. מידע בקשר לאתרי האינטרנט שלנו והאפליקציות – אנו משתמשים בקבצי עוגיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות (כגון tags ו-web beacons), לרבות כלים של צדדים שלישיים, לשם ניטור פעילותך באתרים ובאפליקציות שלנו, לצרכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שאנו מספקים לך. למשל, שימוש בקבצי עוגיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתרים או לאפליקציות, לנטר את פעילותך באתרים ובאפליקציות, ולאסוף עליך באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך ביקורך באתרים ובאפליקציות, גרסאות מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום, מחקר וסטטיסטיקה, ועוד. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קבצי עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. אם תחסום את קבצי הקבצי עוגיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים לשימוש, או שתצטרכו להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריותך.

חלק מהקבצי עוגיות באתרים ובאפליקציות שלנו מגיעות מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בקבצי עוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא שלנו.

אנחנו רשאים להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנוגע לפעילותך באתרים או באפליקציות. אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות קבצי עוגיות אלה, תוכל למצוא באתריהם.

7.5. מידע שתמסור במסגרת השתתפות בסקרים או שאלונים – לעיתים ייתכן ונבקש ממך למסור מידע לצורך מילוי סקרים ו/או שאלונים הנדרשים לנו לשם שיפור השירותים שלנו. השתתפות בסקרים או שאלונים אלו אינה חובה, ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

7.6. כל מידע אחר שתמסור לנו בעת הגלישה או השימוש באתרים ובאפליקציות.

8. מהם השימושים שנעשה במידע?

המידע אודותיך משמש אותנו לדברים הבאים:

אספקת שירותי ניהול, בקרה, צרכים תפעוליים ושיפור השירותים שלנו, טיפול בתקלות, פניות ותלונות, יצירת קשר, אימות זהות, קיום הוראות, חוקים, צווי בית משפט, הנחיות, מדיניות ונהלים, איתור ומניעה של פעולות לא חוקיות (לרבות ניסיונות הונאה), אבטחת מידע, הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים (לרבות התגוננות מתביעות משפטיות), דיוור ישיר ופעולות שיווקיות (לפירוט נוסף אנא ראה סעיף 12 בהמשך), העשרת תוכן האתרים ו/או האפליקציות של הקריה (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתרים ו/או באפליקציות), צרכים סטטיסטים ומחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה ופסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה, או לא מזוהה באופן ישיר).

9. העברת מידע לצד שלישי:

הקריה תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, בין בארץ ובין בחו"ל, במקרים הבאים:

9.1. לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.

9.2. קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו. במסגרת זו, ייתכן ומידע שלך יאוחסן אצל ספקי ענן בחו"ל המספקים לנו שירותים בקשר לאפליקציות. במקרה זה, אנו מקפידים כי העברת המידע ואבטחתו יהיו בהתאם לכל דין, לרבות עמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

9.3. במסגרת מכירת עסקי הקריה (כולם או חלקם) או מיזוג הקריה עם מוסד אחר, ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

9.4. אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן, לרבות כל העברת מידע הנדרשת מאיתנו (לפי דין) כמוסד להשכלה גבוהה.

9.5. על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

9.6. יתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר. תוכל לבקש מאיתנו בכל להפסיק לעבד את המידע לצרכים סטטיסטיים ולהעבירו באופן אגרגטיבי לצדדים שלישיים, על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: privacy@ono.ac.il.

9.7. בכפוף להסכמתך המפורשת ועל פי דין, נהיה רשאים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים לשם מטרותיהם המסחריות.

10. אבטחת מידע:

הקריה נוקטת אמצעי אבטחת מידע המתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, הקריה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים, התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום. למרות האמור, עדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של הקריה. כל עוד נוקטת הקריה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

גם אתה אחראי לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים, כגון מסירת פרטי קשר נכונים, שימוש באמצעים נגד וירוסים וכיו"ב, עדכון תוכנות, הקפדה על הורדות מאתרים רשמיים או מאושרים, הצפנה, והימנעות משימוש במחשבים פומביים או רשתות WIFI פומביות ללא הצפנה.

11. זכויותיך במידע:

בכפוף לחוק ולהוראות הדין, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של הקריה ולבקש לעיין במידע אודותיך השמור אצלה. אם יתברר לך כי המידע שהקריה מחזיקה עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

12. פרסומות ודיוור ישיר:

המידע אודותיך ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו, לרבות שיווק מותאם אישית.

אנו נהיה רשאים לשלוח לך דיוור ישיר ופרסומות בקשר לשירותים שלנו (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים), בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות.

באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה לפרסומות ומרשימת התפוצה לדיוור ישיר, באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל privacy@ono.ac.il. במקרים מסוימים תוכל לפנות לכתובת הדוא"ל שצוינה גם כדי לבקש למחוק מידע כאמור בסעיף 11 לעיל.

שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

13. לחיצה על הקישור תגרום ליציאה מאתר האינטרנט של הקריה האקדמית אונו וכניסה לאתר המופעל ע"י צד שלישי. הקריה האקדמית אונו אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוביל הקישור וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישור מוליך תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולקריה האקדמית אונו לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, הקריה האקדמית אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות הקישורים הקיימים באתר הקריה האקדמית או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר הקריה על ידי צדדים שלישיים.

14. יצירת קשר:

בכל שאלה או בעיה בנוגע לפרטיותך, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות privacy@ono.ac.il.